Our Inspiration

Inspired
by The
Wild

“อีสาน คือ บ้าน
และเป็นสถานที่
แห่งแรงบันดาลใจ”

“ภาคอีสาน” หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ ประเทศไทย เป็นภูมิภาคที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง ซึ่ง ภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันมาก ผู้คน ส่วนใหญ่ ดํารงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเป็น หลัก มีการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และดํารงกิจกรรม ต่างๆ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล ทําให้ เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณี อาหารการกินรวมท้ัง ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ยังดํารงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน สิ่ง เหล่านี้ เป็นพื้นฐานชีวิต และมีอิทธิพลต่อความคิดของ พวกเรา

“ ธรรมชาติ คือ ต้นกําเนิด
ของทุกสิ่ง เป็นทั้งแรง
บันดาลใจ ทําให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ”

“ สร้างสิ่งใหม่จากสิ่งเดิม ”

การหันกลับมามองสิ่งเดิมด้วยสายตาแบบใหม่ ทําให้เห็นความ พิเศษของสิ่งที่เป็นอยู่ ทําให้เรารู้ว่าในถิ่นที่ที่เราอาศัยอยู่มี ทรัพยากรมากมายสําหรับเป็นวัตถุดิบ ให้เรานํามาปรุงแต่งรส ชาติใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในที่แห่งนี้ เพื่อส่งต่อและกระจายออกไปให้ ผู้คนทั่วโลกได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์งานออกแบบต่างๆ หรืองานศิลปะ ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งถูกถ่ายทอดออก มาโดยผ่านกระบวนการคิดและประสบการณ์ของผู้ออกแบบ

จากกระบวนการคิด
สู่การลงมือทํา

ผสมผสานเทคนิค
ร่วมสมัย เพื่อสร้างผลงาน
ที่สมบูรณ์และลงตัว

ผสมผสานเทคนิค
ร่วมสมัย เพื่อสร้างผลงาน
ที่สมบูรณ์และลงตัว

จากกระบวนการคิด
สู่การลงมือทํา

อีสานยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมาย